play

karjalainen.fi -verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Karjalainen.fi on Sanomalehti Karjalainen Oy:n (jäljempänä “Karjalainen”) tuottama pääasiallisesti osoitteessa www.karjalainen.fi julkaistava palvelu (jäljempänä “Verkkopalvelu”). Verkkopalvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain) Karjalaisen valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Karjalaisen ja Verkkopalvelun käyttäjän (jäljempänä “käyttäjä”) välillä Verkkopalveluun sekä soveltuvin osin Verkkopalvelun mobiiliversioon.

Verkkopalvelun aineistolla (jäljempänä “Aineisto”) tarkoitetaan artikkeleita, kuvia, videoita, grafiikkaa, ilmoituksia sekä kaikkea muuta Verkkopalvelussa olevaa palvelun tarjoajan, käyttäjän tai kolmannen tahon tuottamaa aineistoa. Verkkopalvelun sisällöllinen ja toimituksellinen vastuu on Karjalaisella. Verkkopalvelussa voi olla myös maksullisia osioita.

Verkkopalvelun käyttäjällä on oikeus käyttöehtojen kohdassa 3. “Oikeudet” määritellyin ehdoin käyttää Verkkopalvelussa kulloinkin olevaa aineistoa. Käyttäjällä voi olla Verkkopalvelun kautta pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä ja rekisteröitymistä.

Verkkopalvelu toimitetaan sitoumuksetta. Karjalainen vastaa Verkkopalvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Verkkopalvelun tai sen osien oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta tai yhdenpitävyyttä Karjalaisen paperilehden kanssa, tai Verkkopalvelun toimintavarmuutta. Karjalaisella ei ole vastuuta verkkopalvelun toimintaan perustuvista tai siihen liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Karjalaisella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Karjalaisella on oikeus syytä ilmoittamatta lopettaa palvelun tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan. Mikäli Karjalainen lopettaa palvelun tai sen osan tarjoamisen maksullisen palvelun ostaneelle käyttäjälle, sitoutuu se palauttamaan käyttäjälle määrän, joka vastaa tämän jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa lukuoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja että käyttäjä ilmoittaa Karjalaiselle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

2. Ohjelma ja tietoliikenneyhteydet

Verkkopalvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä. Maksullisen tai rekisteröitymistä vaativan palvelun käyttö edellyttää voimassaolevaa käyttäjätunnusta.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Karjalainen tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms). Verkkopalvelujen toimivuus on testattu kaikilla yleisimmillä laitteilla.

3. Oikeudet

Verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Verkkopalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Karjalaisella tai muilla Verkkopalveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Karjalainen pidättää itsellään kaikki oikeudet www.karjalainen.fi -sivujen sisältöön, ellei sivuilla toisin ole mainittu.

Karjalaisen verkkosisältöjä, kuten uutisia, kuvia ja videoita, voidaan julkaista myös kumppanilehdissä Etelä-Suomen Sanomissa, Keskisuomalaisessa ja Savon Sanomissa sekä PunaMusta Media Oyj:n julkaisemissa lehdissä ilman eri ilmoitusta.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Verkkopalvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Karjalaisen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjällä ei ole oikeutta Verkkopalvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Verkkopalvelu saatetaan kolmansien saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Verkkopalvelusta tai sen osasta uutta teosta tai uutta palvelua.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Verkkopalvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa Verkkopalvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Käyttäjällä on oikeus käyttää Verkkopalvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yritystoimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjällä on oikeus ottaa Verkkopalvelu tai sen osa viranomaisen tai yrityksen suoranaisesti käytettäväksi esimerkiksi sisäisessä tiedotuskäytössä, tiedostojen ylläpidossa, koulutuskäytössä ja esitelmöinnissä.

Verkkopalvelu on käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Käyttäjä ottaa Verkkopalveluun yhteyden verkkoselaimella. Maksullisen tai rekisteröitymistä vaativan palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Käyttäjä on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Karjalaiselle Verkkopalvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen toimitus@karjalainen.fi. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät, kun hänen käyttäjätunnustaan käytetään, kunnes käyttäjä on ilmoittanut Verkkopalvelun käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Karjalainen on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt lukuoikeus voidaan siirtää uusille käyttäjätunnuksille, mutta lukuoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta asiakkaalle. Karjalaisella on oikeus periä käyttäjältä uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Karjalaisen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjätunnus on talouskohtainen.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Karjalaiselle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet käyttäjät ovat Karjalaisen käyttäjärekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään käyttäjäsuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin Verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjän antamia yhteystietoja (kuten sähköpostiosoitetta ja/tai matkapuhelinnumeroa) ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän antamaa nimenomaista suostumusta. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä Verkkopalvelussa.

Arkaluontoiset tiedot

Karjalainen ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia käyttäjän arkaluonteisia henkilötietoja.

Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Tietojen avulla palvelua kehitetään edelleen käyttäjää paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään palvelun kävijämäärien seurannassa Karjalaisen ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää.

Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Karjalainen pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.</p>

5. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Karjalainen pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä palveluun tai sen osaan. Mikäli maksullinen palvelu keskeytyy Karjalaisesta johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Karjalaisen asiakaspalveluun. Karjalainen pidentää maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. Karjalaisella ei ole muuta tai laajempaa vastuuta maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Karjalainen edellä esitetyn lisäksi korvaa asiakkaalle maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. Karjalaisella ei ole vastuuta Verkkopalvelussa olevista keskeytyksistä eikä Karjalainen korvaa asiakkaalle Verkkopalvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

6. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutokset

Maksullisen palvelun lukuoikeuden hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat päivittäin nähtävissä Verkkopalvelussa mahdollisesti olevan maksullisen palvelun yhteydessä. Karjalaisella on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja lukuoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai palvelussa.

7. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

8. Evästeet

Tietoa evästeistä

Karjalaisen verkkosivusto käyttää evästeitä palvelun parantamiseen. Käyttämällä verkkosivustoa ja hyväksymällä tämän käytännön, annat Karjalaiselle suostumuksesi evästeiden käyttöön ehtojen mukaisesti.

Eväste ("cookie") on tiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää verkkoselaimeen ja joka tallentuu verkkoselaimeen.

Verkkoselain lähettää tiedot takaisin palvelimelle aina pyytäessään sivua uudestaan palvelimelta. Näin verkkopalvelin pystyy tunnistamaan ja seuraamaan eri verkkoselaimia.

Evästeet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: istuntokohtaiset evästeet ja pysyvät evästeet.

Istuntokohtaiset evästeet häviävät tietokoneelta heti kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneelle, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy.

Karjalaisen käyttämät evästeet

Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

-tietojen keräämiseen käyttäjästä Google Analytics -työkalujen avulla

-sisällön jakamisen mahdollistamiseen Facebookin, Twitterin ja WhatsApp:n avulla

-sosiaalisen median jakopainikkeiden käytön mahdollistamiseen, jotta käyttäjä näkee ajantasaisen luvun jaettuaan sivun

-käyttäjän tunnistamiseen tämän kirjautuessa sisään (kirjautumattomat käyttäjät eivät saa tätä evästettä)

Karjalainen käyttää myös kolmannen osapuolen palveluita tarjotakseen käyttäjille parempaa käyttökokemusta sekä mainonnan uudelleenkohdentamiseen. Nämä ovat kolmannen osapuolen evästeitä, joiden voimassaoloaika on 90 päivästä kahteen vuoteen.

Kolmannen osapuolen evästeitä ovat:

-Google Maps - karttapalvelut

-Youtube - uutisvideot

-Soundcloud - äänitoistin esim. podcastit

Google Analytics - evästeet

Karjalainen käyttää Google Analytics -analytiikkajärjestelmää verkkosivuston käytön analysointiin. Google Analytics tuottaa tietoa verkkosivuston käytöstä käyttäjien tietokoneisiin tallennettujen evästeiden avulla. Karjalaisen verkkosivustosta kerättyjä tietoja käytetään sivuston käyttöä koskevien raporttien ja tilastojen laatimiseen. Lyhyesti Googlen evästeiden suorittamat tehtävät:

-seurattava verkkoalue

-yksittäisten käyttäjien erottaminen toisistaan (anonyymi)

-edellisten käyntien määrän ja ajankohdan muistaminen

-liikenteen lähdetietojen muistaminen

-istunnon alun ja lopun seuranta

-vierailijatason mukautettujen muuttujien arvon muistaminen

Google tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen, evästeen tyypin mukaan.

Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa http://www.google.com/privacypolicy.html

Evästeiden estäminen

Useimmissa selaimissa evästeet voi halutessaan estää.

Käyttäjä voi hallita omaa evästekäytäntöään esimerkiksi sivustolla: http://www.youronlinechoices.com/fi/

Lisäksi evästeiden käyttöä voidaan hallita selainkohtaisesti verkkoselaimen asetuksista.

Evästeiden estäminen voi haitata jotakin sivuston toiminnallisuutta.

Lisätietoa Karjalaisen tietosuojakäytännöstä saat tietosuojalausekkeesta.

9. Muut ehdot

Karjalaisella on oikeus siirtää Verkkopalvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet PunaMusta Media Oyj -konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle. Verkkopalvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Joensuun käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

uusimmat

Tarinat

Tarinat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Luetuimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

LÄHETÄ KUVA TAI VIDEO

Näitkö jotain mielenkiintoista? Lähetä kuva! Voit lähettää Karjalaiselle uutiskuvien ja - videoiden lisäksi ajankohtaisia kuvia, jotka ovat hienoja, mielenkiintoisia, hauskoja tai kertovat erikoisista asioista.

whatsApp

Whatsappilla:

Numeroon 050 3500 245

phone

Toimitus, uutisvihjeet:

010 230 8110

email

toimitus@karjalainen.fi